regeneratie

Regeneratie is een begrip dat ook in relatie tot de natuur wordt gebruikt, maar niet alleen. Het wordt ook gebruikt binnen organisaties en de economie als geheel. De essentie is terug te brengen op de thermodynamica. Entropie is daarin een centraal principe, dat energie vervalt van hoge energetische waarde (beweging) naar lage energetische waarde (warmte). Dat is vanuit het gebruik van energie vanuit de mens bezien. Dat is het principe van verval tot warmte en die kan niet terug gebracht worden tot kinetische energie. De consequentie is dat organismen als ze eenmaal dood zijn niet opnieuw tot leven gebracht kunnen brengen. Maar het leven zelf heeft een manier gevonden om entropie te kunnen weerstaan. Regeneratie richt zich op het bevorderen van leven of in het Engels wordt het woord thrive (bloeien) gebruikt.  De stelling name van de mensen die het concept vertalen naar de economie is dat regeneratie als principe richting kan geven aan organisaties en de economie waarmee bepaalde problemen het hoofd geboden kunnen worden.    

principes 

1. Goed doen als leidend principe

Een regeneratieve economie (of organisatie) is een economie (of organisatie) die komt van een lineaire manier van producten en diensten produceren voor anonieme markten en gaat naar een economie van goed doen (doing good). Goed doen wil zeggen handelen op basis van het gegeven dat we in relatie staan en dat eigen handelen automatisch impact heeft op anderen. Als je die impact niet kent (of er niet naar vraagt) kun je geen goed doen (en zul je ook geen goed doen).  

2. Sturen op regeneratie

Een regeneratieve economie (of organisatie) stuurt niet op laagste prijs en hoogst mogelijke winst (waarbij kosten worden ge-externaliseerd dus op de schouders van anderen of de natuur komen). Een regeneratieve economie (of organisatie) stuurt op regeneratie en het in stand houden van levende en rechtvaardige systemen.  

3. Onderdeel zijn van de natuur, inclusiviteit van de natuur

Een regenerative economie (of organisatie) baseert zich niet langer op het idee van dominantie over de natuur. Een regeneratieve economie (or organisatie) baseert zich op het idee van onderdeel zijn van en samenwerking met de natuur. 

4. Verantwoordelijk voor levende systemen 

Een regeneratieve economie (of organisatie) gaat uit van verantwoordelijkheid voor de planeet en haar levende systemen. Een cultuur van zorgen voor is daarbij belangrijker dan een cultuur van winnen ten koste van levende systemen.

5. Van schaal grootte naar locale betekenis

Een regeneratieve economie (of organisatie) drijft niet op globale hegemonie, maar op locale betekenis.  

6. Van korte termijn naar ecologische tijd

Een regeneratieve economie (of organisatie) houdt rekening met en bouwt op het besef van ecologische en geologische tijdschalen.

Zegers (2017, 2018, 2020), Wahl (2016), Sanford (2017 )

 

   

nl_NLNL